Privacyverklaring

De Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De VOA is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 40412751.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VOA? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn:
Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Secretariaat: mr. J.C. Binnerts
Postbus 280, 2000 AG Haarlem
tel.: 023 - 5530 246
fax: 023 - 5530 260
 e-mail info@onteigenings-advocaten.nl
U kunt ook contact met ons opnemen via de website www.onteigenings-advocaten.nl.


Doelen en rechtsgronden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over de VOA en onze activiteiten. Hieronder valt tevens het genereren van statistieken over het gebruik van onze website, om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de (lidmaatschaps) overeenkomst tussen u en de VOA;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
c) toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Titulatuur
  • Functie
  • Bedrijfsnaam
  • Contact- en factuuradres
  • E-mail adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de inning van de contributie)
  • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Verwerking van uw persoonsgegevens door derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen.

De VOA verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken.

Cookies op onze website
De VOA gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat (het inloggedeelte van) de website juist functioneert. Daarnaast gebruikt de VOA een Google tracking cookie om het bezoek aan de website te kunnen analyseren.

Bewaartermijn
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van uw lidmaatschap van de VOA, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiele) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt ons verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via ons contactadres.
Is een specifieke (deel van de) verwerking van uw persoonsgegevens door de VOA gebaseerd op uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken.

Klachten
Wij verwerken uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw gegevens door de VOA? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te Den Haag.